Actueel

HR glas

Hr++ vanaf 1 juli 2008, classificering veranderd.

1. Wat is het verschil tussen isolerend dubbelglas en HR ++ glas?
Isolerend dubbelglas bestaat uit twee ruiten welke met elkaar zijn verbonden door middel van afstandprofielen. Deze afstandprofielen zijn voorzien van een droogmiddel. Via kleine gaatjes in het kokerprofiel wordt de aanwezige waterdamp in de spouw door het droogmiddel opgenomen. Vervolgens worden de afstandenprofielen aan de zijkanten waar het in contact komt met de glasbladen voorzien van butylkit. Deze kit zorgt voor de dampdichtheid tussen deze glasbladen. De ruiten worden na reiniging op de gekitte profielen geplaatst, waarna de buitenvoeg wordt afgewerkt met kitsoorten op basis van epoxypolysulfide, sommige polyurethanen en de meeste polysulfiden en siliconenrubbers. De afstandprofielen bepalen de afstand (spouwbreedte) tussen de twee glasbladen onderling en hebben als standaard een breedte van 6, 9, 12, 15 en 20 mm, daarnaast zijn andere afstandbreedtes mogelijk.

HR ++ Glas met gasvulling en coating
Glas laat gemakkelijk licht en dus ook zonnestraling door. Deze zonnestraling kan hoge temperaturen in de vertrekken veroorzaken. In de winter kunnen we hiervan gebruik maken door deze warmte vast te houden. HR ++ Glas oftewel Hoog Rendementglas is een type glas met betere warmte isolerende eigenschappen dan gewoon isolerend dubbelglas. De U-waarde kan worden verkleind door op één zijde van het glas een zeer dun neutraal metaallaagje aan te brengen. De lage-emisseviteitscoating bestaat uit een aantal edele metalen. De korte infraroodstralen in zonlicht kunnen wel naar binnen en worden binnen omgezet in lange infraroodstralen.

Deze lange infraroodstralen worden door de coating aanzienlijk beperkt bij de doorgang terug naar buiten. Deze coating is aangebracht op positie 3 (de spouwzijde van het binnenblad). Hierdoor kan de warmte die eventueel verloren gaat door de binnenzijde van de tweede ruit worden tegengehouden: het zogenaamde "fuikeffect". Voor een nog betere isolatie is het mogelijk, de droge lucht in de spouw te vervangen door een edelgas waardoor een hoger isolerend vermogen ontstaat. Veel toegepast wordt het redelijk goedkope gas argon (Ar). Duurder is het krypton (Kr) dat voornamelijk bij kleine spouwbreedten wordt toegepast. De LTA-waarde (Licht Toetredingsfactor Absoluut) van HR ++ Glas is iets minder dan die van gewoon isolerend dubbelglas. U-waarde van 2.8 of lager HR ++ Glas: U-waarde van 1.2 of lager

2. Wat is de isolatiewaarde (U-waarde) en wat is de besparing bij isolerend dubbelglas?
Er is de laatste jaren erg veel gepraat en geschreven over energiebesparing en warmte isolatie. Algemeen genomen wordt tussen de 60 en 65% van het totale energiegebruik in de woning bestemd voor het verwarmen van de woning. Een gemiddeld gasverbruik van een woning ligt tussen de 2000 en 3000 m3 aardgas per jaar waarvan het grootste gedeelte gebruikt wordt voor verwarming, stookkosten dus. Het is daarom van groot belang woningen zo goed mogelijk te isoleren zodat de stookkosten naar beneden kunnen. Voordat we gaan isoleren is het van belang te weten waar het meeste warmteverlies van een woning tot stand komt. Door de verliezen van de buitenschil van de woning t.w. ramen, wanden, dak en vloeren. Deze verliezen noemen we ook wel transmissieverliezen. Deze transmissieverliezen worden beinvloed door de kwaliteit van de constructie en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. De isolatiewaarde van een constructie wordt in een getal weergegeven en noemt men U-waarde.

Een hoge U-waarde betekent een slecht isolerend product dus veel warmteverlies en een lage U-waarde betekent een goed isolerend product dus weinig warmteverlies

Enkele beglazing is een slecht isolerend product met een U-waarde van 6.0 en een hellend dak met een isolatielaag van 80 mm is een goed isolerend product met een U-waarde van 0.4.
In onderstaande tabel treft men de U-waarde aan van diverse glassoorten en/of combinaties hiervan. Uit onderstaande tabel komt duidelijk naar voren dat niet zozeer de glasdikte of de spouwbreedte de U-waarde naar beneden brengt, maar dat de isolatiewaarden worden verbeterd door aanbrenging van speciaal gas en een neutrale coating.

U-waarde w/(m2k)
Enkelvoudig glas 4 mm 5.9
Enkelvoudig glas 12 mm 5.6
Isolerend dubbelglas 5-6-4 3.3
Isolerend dubbelglas 5-12-4 2.8
Drievoudige beglazing 5-6-5-6-5 2.1
HR Glas met lucht 5-12-4 2.0
HR+ Glas met gasvulling / lucht 5-15-4 1.6
HR++ Glas met gasvulling 5-15-4 1.2
Voorzetramen 3.3
Spouwmuur niet ge�soleerd 1.8
Spouwmuur ge�soleerd 0.7

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat het glas nog steeds de koudste plek blijft in een gebouw of woning, vandaar dat daar nog steeds condensvorming mogelijk is. Dit betekent dat bij lage isolatiewaarden (U-waarde) minder warmte verloren gaat waardoor het buiten blad van het isolerend dubbelglas kouder blijft. Dit heeft tot gevolg dat bij een hoge relatieve vochtigheid, de buitenzijde van het glas gecondenseerd kan zijn, waarbij het doorzicht belemmerd wordt. Dit probleem komt alleen voor in ruimten welke minder gestookt worden, zoals slaapkamers etc.

Gas winst per m3 per m2 per jaar bij 20 graden Celcius binnentemperatuur
Dubbelglas ten opzichte van enkel glas = 26 m3/m2
HR Glas ten opzichte van enkel glas = 35 m3/m2
HR + Glas ten opzichte van enkel glas = 39 m3/m2
HR ++ Glas ten opzichte van enkel glas = 41 m3/m2
> terug naar boven

3. Het isolerend dubbelglas vertekent, hoe komt dat?
Tijdens de fabricage van het isolerend dubbelglas wordt het ter plaatse heersende hoge- of lagedrukgebied opgesloten tussen de twee glasbladen. Wanneer de glasbladen op elkaar zijn aangebracht is de spouw met daarin het hoge- of lagedrukgebied hermetisch afgesloten van de buitenlucht. Hierna is het glaselement onderhevig aan de barometrische druk en temperatuur van buiten de beglazing.
Wanneer nu de druk buiten de ruit verandert zal de eenheid bij een lagedrukgebied bol gaan staan (in de spouw is dan de druk hoger dan buiten de spouw) en bij een hogedrukgebied zal de ruit hol gaan staan (in de spouw is dan de druk lager dan buiten de spouw). Dit effect zal enige vervorming teweeg brengen in de reflectie van het glas. Dit verschijnsel noemt men ook wel barometrische invloed. Dit is geen glasprobleem.

4. HR++ glas heeft een kleur, mag dat?
In de praktijk blijkt dat er door de coating op het glas een "gering" verschil in kleurbeleving is tussen HR ++ glas en gewoon isolerend dubbelglas en gewoon glas. In de praktijk blijkt dat de aanduiding van de coating met de term "neutraal" en "gering" niet in alle gevallen opgaat en soms zelfs als hinderlijk wordt ervaren. Het verdient aanbeveling om vooraf met de klant deze kleurverschillen te bespreken, dit kan aan de hand van een monster van het toe te passen glas. Het toepassen van HR ++ glas en andere glassoorten kan wel eens als hinderlijk overkomen. Ook kunnen er tussen de verschillende fabrikanten kleurverschillen voorkomen.

5. Wat is thermische breuk?
Thermische breuk ontstaat wanneer er temperatuurverschillen optreden tussen twee delen van het glas. Dit kan veroorzaakt worden door gedeeltelijk opwarmen van de ruit, danwel warmte dat achter het glas niet voldoende kan ventileren waardoor temperaturen van wel boven de 70 graden Celcius kunnen ontstaan. Glas heeft dan de neiging uit te zetten, alleen de randen zitten in de sponning en zullen niet gelijkwaardig opwarmen waardoor temperatuurverschillen optreden.

De maximaal toelaatbare temperatuur verschillen binnen een glaspaneel bedraagt voor gewoon floatglas tussen de 30 graden Celcius en 70 graden Celcius. Van invloed is wel de afwerking van de randen van het glas. Het snijden van het glas veroorzaakt kleine gebreken aan de snijkant. Ook kunnen onregelmatigheden in de rand ontstaan door stoten of afgruizen. De breuklijn staat altijd loodrecht op de randen en het oppervlak van de ruit. Als de breuklijn zich niet binnen de 5 � 10 cm loodrecht vanuit de rand verdeelt in meerder breuklijnen werd de breuk veroorzaakt door een lage spanning. Zijn er wel vertakkingen in de eerste breuklijn dan is er sprake van een hoge spanning. Wanneer er meerder breuklijnen vanuit het beginpunt uit de sponning komen is dit geen thermische breuk maar een mechanische breuk.

Thermische breuk is dus altijd te onderscheiden van mechanische breuk door zijn breukpatroon.
Bij isolerende beglazing en HR ++ beglazing is de kans op thermische spanning doorgaans groter dan bij enkelglas. Dit wordt veroorzaakt door het isolerende effect van de spouw, die er voor zorgt dat het warmteverlies van de binnenste ruit naar de buitenste ruit vermindert.

Deze temperatuurverschillen in het glas kunnen ontstaan door
- Slagschaduw op het glas;
- Beschilderingen op de ruiten;
- Gedeeltelijk afplakken van de ruiten;
- Openingen in een vensterbank met daaronder de radiator, waardoor de warme lucht direct langs het glas kan stromen;
- Te dicht bij het glas geplaatste radiator;
- Onjuist toepassen van zonabsorberende beglazing.


6. Moeten kitvoegen worden onderhouden?
Dubbelglas en HR++ Glas
In het kader van de noodzaak tot energiebesparing en comfortverbetering is de laatste jaren veel glas vervangen door isolerend dubbel glas en HR++ Glas. In de nieuwbouw wordt dit al vele jaren standaard geplaatst.

Garantie
Daarbij is in de meeste gevallen een garantiebewijs afgegeven, waarin staat aangegeven dat, met inachtneming van de daarin opgenomen voorwaarden, een garantie op het glas wordt gegeven van 10 jaar.

Voorwaarden
Naast de voorwaarde dat het glas overeenkomstig de normen en/of richtlijnen dient te zijn geplaatst om eventuele claims bij schade te kunnen honoreren, blijkt vooral het belang van het onderhoud aan kitvoegen en andere afdichtingen. Dit geldt niet alleen tijdens de garantieperiode maar ook voor de periode daarna.

Voorschriften
Reeds bij de totstandkoming van de Nederlandse Praktijk Richtlijn de NPR 3577 "Beglazen van Gebouwen" is ook het punt onderhoud opgenomen.

Onderhoud is gewoon
In de NPR 3577 is ruim plaats gemaakt voor het aspect onderhoud aan kitvoegen en het direct daaraan aansluitende beschermingssysteem.
Wij wijzen nogmaals op de onderhoudsverplichting die de opdrachtgever heeft met betrekking tot de afdichtingen rondom het isolerend dubbelglas indien de garantietermijn nog niet is verstreken. Achterwege laten van het noodzakelijk onderhoud zal altijd leiden tot afwijzing van de garantieclaim.

Specialisme
De Glas- en Schildersbedrijven zijn specialisten op het gebied van glasplaatsing en onderhoud aan afdichtingen. Zij kunnen een inspectie uitvoeren waarbij direct kan worden aangegeven of maatregelen moeten worden genomen. Doel is immers een blijvend, onbelemmerd doorzicht en een blijvende water- en winddichtheid en in het geval er onverhoopt toch iets mis gaat binnen de garantietermijn, honorering van ingediende claim.

7. Condens aan de buitenkant van HR ++ glas, kan dat?
Het is soms mogelijk dat op de buitenzijde van de HR ++ beglazing condens optreedt. Dit komt door de hoge isolatiewaarde van het glastype HR ++. Bij een lage isolatiewaarden (U-waarde) gaat er minder warmte verloren door het glas. Het buitenblad van het isolerend dubbelglas blijft vervolgens kouder. Bij een hoge U-waarde zal er meer warmte door het glas verloren gaan en wordt ook het buitenblad warmer.
Dit heeft tot gevolg dat bij een lage temperatuur en een hoge relatieve vochtigheid de buitenzijde van het glas vaak tot laat in de dag gecondenseerd kan zijn, waarbij het doorzicht belemmerd wordt. Dit probleem komt voor bij ruiten in ruimten waar minder gestookt wordt, zoals bijvoorbeeld slaapkamers.